Harici İlişkiler

Üçüncü Partiler ile İletişim

 • "İlbak" markasını toplum nezdinde temsil etmek ve itibarını arttırmak,
 • 3.Partilerle iletişim kanallarını açık tutarak eleştiri ve önerilerinden istifade etmek, olumlu ilişkilerin devamını sağlamak,
 • Medya / Kamuoyu ile görüş paylaşımında kişisel görüş bildiriminden kaçınmak.

Hissedar İlişkileri

 • Hissedarlarının yasalarla belirlenmiş hak ve çıkarlarını korumak.

Devlet İlişkileri

 • Faaliyet gösterilen veya gösterilecek olan ülkelerdeki tüm yasa, kural ve düzenlemelere uymak,
 • Tüm işletme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasalara göre tam ve uygun bir biçimde yönetmek, kayıt altına almak ve raporlamak.

Sosyal Sorumluluk

 • Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları desteklemek,
 • Toplumu ilgilendiren konulara duyarlılık göstermek ve toplumun olumlu yönde gelişimi için destek vermek.

Müşteri İlişkileri

 • Müşteriler için değer yaratmak, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak,
 • Kaliteli ürün ve hizmetler sağlamak ve istikrarlı politikalar izlemek,
 • Müşteriler ile ilişkilerde uzun vadeli bir güven ortamı oluşturmak,
 • Satış ve satış sonrası süreçte müşteri memnuniyetini arttırarak birinci tercih olmayı hedeflemek,
 • Müşterilere yanıltıcı ve eksik bilgi vermemek.

Tedarikçi İlişkileri

 • Tedarikçiler ile iletişimi, açık, doğrudan ve doğru bir şekilde yürütmek,
 • Tedarikçi seçiminde objektif kriterler ile karar vermek,
 • Tedarikçi ziyaretlerinde tedarikçi tarafından talep edilen makul gizlilik ve iş güvenliği kurallarına uymak.

Rakip ve Rekabet İlişkileri

 • Mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında, rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar ve uyumlu davranışları hangi şekilde olursa olsun yapmamak,
 • Belirli bir piyasada tek başına ya da diğer teşebbüslerle birlikte hakim durumda olduğu durumlarda, bu hakim durumunu kötüye kullanmamak,
 • Rakipler ile piyasa ve/veya rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik görüşme ve bilgi alışverişi yapmamak. Şirketi temsilen katılınan dernek, meclis, oda, meslek birlikleri v.b. toplantılar ile diğer özel veya mesleki toplantı ve görüşmelerde yukarıda belirtilen durumlara yol açabilecek veya bu şekilde nitelenebilecek her türlü görüşme ve işlemlerden kaçınmak.

Küresel Sorumluluk

Çevrenin Korunması

 • Çevre politikalarını geliştirmek ve etkin uygulanmasını sağlamak.

İnsan hakları:

 • 1.İlke: İş dünyası uluslararası ilan edilmiş insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermeli,
 • 2.İlke: İş dünyası, insan hakları ihlallerine fırsat tanımamalı,
 • 3.İlke: İş dünyası çalışanların sendikalaşma özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere hakkını etkin biçimde tanımalı,
 • 4.İlke: İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemeli,
 • 5.İlke: İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmeli,
 • 6.İlke: İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçmeli,
 • 7.İlke: İş dünyası, çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemeli,
 • 8.İlke: İş dünyası, çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemeli,
 • 9.İlke: İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli,
 • 10.İlke: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.
Euro.Message madebycat